Cán bộ giảng viên

Đội ngũ Cán bộ giảng viên

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Trung tâm tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên vào đầu năm học, hết học kỳ 1 và cuối năm học. Chú trọng việc sắp xếp, bố trí, cử cán bộ, giáo viên theo đúng quy định về số lượng, thành phần tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức, thống nhất về tổ chức phương pháp huấn luyện, biên soạn giáo trình, xây dựng đề cương chi tiết môn học. Khoa đào tạo luôn chủ động kiểm tra việc soạn giáo án, thống nhất các bộ đề thi, đáp án, biểu điểm, tổ chức dự giờ, bình xét đánh giá giờ giảng..