Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022)

Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022)

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 1, năm học 2021-2022)

Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 1, năm học 2021-2022)

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Ngày 29/12/2019, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 742 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K15, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2) năm học 2020-2021

Ngày 15/12/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.225 sinh viên hệ ĐH K15, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2) năm học 2020-2021

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K15, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 1) năm học 2020-2021

Ngày 16/11/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.121 sinh viên hệ ĐH K15, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 1) năm học 2020-2021

Xem thêm