Kết quả học tập GDQP&AN hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2019-2020

Ngày 29/07/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.100 sinh viên hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN Trường Đại học Hoa Lư (Đợt 2) năm học 2019-2020

Ngày 28/07/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 295 sinh viên hệ Đại học, Trường Đại học Hoa Lư (Đợt 2) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 8) năm học 2019-2020

Ngày 16/06/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 690 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 8) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 7) năm học 2019-2020

Ngày 26/05/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 841 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 7) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 6) năm học 2019-2020

Ngày 09/03/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.078 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 6) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 5) năm học 2019-2020

Ngày 05/02/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 843 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 5) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Ngày 29/12/2019, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 742 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Xem thêm

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 3) năm học 2019-2020

Ngày 27/11/2019, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.136 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 3) năm học 2019-2020

Xem thêm