Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Ngày 29/12/2019, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 742 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 4) năm học 2019-2020

/media/29/uffile-upload-no-title29589.pdf

Tổng số 742/742 sinh viên hệ ĐH K14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội học GDQP&AN được cấp chứng chỉ (Đợt 4) năm học 2019-2020, trong đó xếp loại:

Xuất sắc: 01 sinh viên

Giỏi: 225 sinh viên

Khá: 436 sinh viên

Trung bình: 80 sinh viên.

  • Thứ Ba, 09:36 29/12/2020

Tags: